SAMEN STERKER

 

“Wij willen niemand tegen de schenen schoppen of ruziemaken!”

 

DFP gaat bewust mogelijkheden zoeken naar samenwerking met andere partijen om schaalvoordelen te behalen op inhoudelijk gebied. Daarom is structureel samenwerken op gezamenlijke lobbythema’s in coalitie met andere EP gerelateerde organisaties voor DFP van groot belang.

DFP gaat, vanaf haar oprichting, initiatieven nemen om met allerlei vakorganisaties en vakbonden gesprekken te voeren over mogelijke samenwerking. Het DFP speelt een positieve rol bij het ter beschikking stellen van dossiers t.b.v. behalen van de voorgestelde doelstellingen. Inhoudelijk willen we graag komen tot een steeds betere samenwerking met vak gerelateerde brancheorganisaties en platformen.

De kern van de samenwerking moet volgens het DFP liggen in het zoeken naar gezamenlijke uitgangspunten en doelen.

 

Sterker DFP

  • Meerwaarde voor EPs in termen van dienstverlening en lobby door bundeling van kennis.
  • Effectiever optreden naar buiten door gebruikmaking van bestaande communicatiekanalen bij diverse samenwerkende organisaties.
  • Een sterkere onderhandelingspositie richting overheid en andere partners.

 

Efficiënter DFP

  • Effectiever delen van expertise binnen de sector.
  • Vergroten eigen marktwaarde voor marktpartijen en kennispartners.
  • Efficiëntere inzet van DFP-bestuurders, leden en medewerkers.

 

Zelfstandig DFP

  • Behoud van onafhankelijke positie van DFP >> GEEN sponsors en/of donateurs
  • Behoud bestuur en voorzitter van DFP.
  • Zelfstandig bepalen van de DFP lobby-agenda.

 

Samenwerkende EPs organisaties

 

DFP zal daar waar het de lobby versterkt, op lobbythema’s op een gestructureerde wijze coalities vormen met andere sector gerelateerde partijen. Ook daar waar met andere kan worden samengewerkt om gemeenschappelijke doelen te realiseren, zal DFP zich positief opstellen. Daarbij zal prioriteit worden gegeven aan die activiteiten die het meest bijdragen aan de doelstellingen, missie en visie van DFP. De eigen identiteit van DFP zal voortdurend bewaard blijven.

 

Samen DFP
Samen DFP zijn betekent, samen een community vormen; een levend netwerk. Om dat op te bouwen en in stand te houden is communicatie essentieel.

DFP moet op de kaart staan als serieuze politieke partij, ondanks het feit dat de naam anders doet vermoeden. Daar moeten we ons bewust van zijn. We zullen dan ook elke keer de kans moeten grijpen om de naam DFP uit te leggen waarbij we ons blijvend moeten richten op de inhoud van ons partijprogramma om die bekendheid te geven.  

Wij zullen de communicatie voortdurend blijven aanpassen om niet alleen vakgenoten, maar ook sympathisanten, fans en geïnteresseerden te bereiken. Hiervoor willen we zoeken naar deskundigheid binnen onze achterban.

Uiteraard maken we gebruik van verschillende communicatiemiddelen en willen we het juiste middel gebruiken om de onze doelgroep zo effectief mogelijk te bereiken.

 

Communicatiemiddelen

* Website

Er wordt continue gewerkt aan onze website en deze zal op allerlei niveaus zo veel mogelijk worden geoptimaliseerd. DFP streeft naar meer bezoekers, meer pageviews en conversie naar lidmaatschap. Nadrukkelijk wordt er vanuit Linkedin, FaceBook en de extern geplaatste columns naar de DFP-website verwezen.

* DFP-Nieuwsbrief-Beleid
We publiceren een aantal keer per jaar een DFP-nieuwsbrief met actueel nieuws en informatie over het beleid rond EPs. Het bereik van de nieuwsbrief wordt uitgebreid naar ook niet-leden om op die manier het ledenaantal en de aandacht voor het DFP te vergroten.

* Social media
We zullen ons bestaan en partijprogramma via diverse platforms bekend gaan maken. Via de diverse groepen kunnen we bewust actieve discussies voeren, brengen we DFP-standpunten onder de aandacht en vieren we consequent onze successen.

De meest bekende platforms zijn Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter.
DFP wil daarvoor een aparte beheerder aanstellen.

Ook kunnen we met allerlei ludieke acties naar het publiek toe onze boodschap communiceren.