ORGANISATIESTRUCTUUR


Als een politieke partij onder een bepaalde naam deel wil nemen aan de Tweede Kamerverkiezing, moet de partij die naam laten registreren. Alleen partijen die een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid zijn, kunnen een naam laten registreren. Dit betekent dat de statuten van de vereniging zijn vastgelegd in een notariële akte. De geregistreerde partijnaam komt bovenaan de kandidatenlijst te staan, en op het stembiljet voor de Tweede Kamerverkiezing.

DFP is een politieke partij en moet dus aan de voorwaarden van een vereniging voldoen. Deze kent leden, een bestuur en een voorzitter. Het bestuur wordt gekozen door haar leden tijdens de algemene ledenvergadering. De voorzitter wordt benoemd door het bestuur. De tijdsduur van de benoemingen staan vermeld in het huishoudelijk regelement van de vereniging. Het bestuur kent momenteel nog geen aparte functies. Wel is er een taakverdeling afgesproken a.d.h.v. lopende zaken. De bestuursleden zijn, behalve het aanspreekpunt voor DFP, ook diegene die uitvoering geven aan het secretariaat.
 

Momenteel ligt de vraag op tafel hoe we leden kunnen werven en of we de betrokkenheid van individuele leden kunnen vergroten. We laten ons leiden door de gedachte “de juiste man/vrouw op de juiste plaats”. We zullen zoveel mogelijk gebruik gaan maken van de ervaring, kennis en expertise van de deelnemers en leden van DFP.

Daarnaast streeft DFP ernaar om haar kennis, ervaring en expertise in verschillende vormen voor andere ter beschikking te stellen. Een van de mogelijkheden is om (samen met de verschillende organisaties) een aparte EPs-servicedesk op te zetten.

 

TOEKOMST

Veranderingen

Er is veel aan het veranderen in de maatschappij en zeker in onze branche. De markt verandert en ook het aanbod van de EP zal zich daarop meteen moeten aanpassen. Het belangrijkste is dat DFP zich laat horen en zien zodat we ook in deze sterk veranderende tijden merkbaar de belangen van onze achterban willen blijven behartigen.

DFP is een groep van individuele EPs die met hard werken bewezen heeft dat we bestaansrecht hebben en in staat zijn om een eigen onderneming te draaien in de entertainment en horeca sector.
We zoeken wat dat betreft constant naar vernieuwing en kansen om een impuls te geven aan de politiek waar iedereen blij en vrolijk van wordt.

Het is van groot belang dat het DFP ook in de toekomst ondersteuning blijft krijgen van haar leden en dat we blijven knokken voor de belangen van de EP in elke relevante sector!