Onze visie op de Eventprofessionals

Grondlegger van DFP, Johan Vlemmix, heeft met het opzetten van deze politieke partij een serieus doel om de ‘spreekbuis’ te zijn van een ieder die werkzaam is in deze sector, én een ieder die de sector een warm hart toedraagt. Want zonder horeca en entertainment is ons leven écht enorm saai!

De mensen die op de verkiesbare plekken in de DFP-lijst staan, zijn dan ook voornamelijk artiesten, acteurs, dj’s, mensen uit het theater- en evenementencircuit, vertegenwoordigers van belangenverenigingen, maar ook mensen die een grote achterban hebben (influencers) waardoor we echt een slagkracht kunnen benutten in onze campagnes.

Nu het Corona-virus de samenleving tot stilstand heeft gebracht is het hoogst onzeker wat de toekomst voor ons in petto heeft. De klap die alle sectoren, maar vooral ook de Horeca, evenementen- en entertainmentbranche heeft opgelopen, zal nog erg lang nadreunen.

De DFP volgt al het relevante nieuws, huidige regelingen, initiatieven en ontwikkelingen uit de branche en wil deze vertalen naar oplossingen voor o.a.:
– de juridische gevolgen voor organisatoren

– het mogelijk maken van overheidssteun in de vorm van noodpakketten voor ondernemers en zzp-ers in deze sector

– een gezamenlijke vuist maken en écht opkomen voor een veilige, snelle heropening van horeca, theaters en grootschalige evenementen.

johan-vlemmix

Iedere EP’s moet het recht hebben om te kiezen voor het ondernemerschap. De overheid moet dit recht niet afnemen of beperken. Als ondernemer loopt je nou eenmaal risico’s en het is geen taak van de overheid om de echte ondernemersrisico’s weg te nemen. Dat is de verantwoordelijkheid van de ondernemer zelf. Een bewuste en verstandige EP treft zelf voorzieningen die hem in staat stellen de financiële gevolgen van die risico’s te beperken.

De overheid kan wel betere randvoorwaarden creëren voor de EP, zodat hij in staat is om zijn risico’s beter af te dekken.

Dé beste of ideale EP bestaat niet ondanks dat veel Tv-programma’s je dat willen laten geloven. De term ‘onafhankelijk EP’ komt niet voor in wetten en regels. Het begrip ‘EP’ heeft geen juridische of fiscale betekenis. Veel EP’s zien zichzelf wel als onderdeel van de totale Evenementen en Entertainmentbranche maar herkennen zichzelf niet in het begrip culturele ondernemer. Veel EP noemen zich liever ‘zelfstandig of creatief ondernemer’, freelancer, ‘zelfstandig professional’ of gewoon ‘zelfstandige’. Ook vanuit een andere invalshoek bestaat dé EP niet. EPs zijn er in alle soorten en maten. Niet alleen zijn er verschillen in de vakmatige achtergrond van de EP, ook in de rechtsvorm van de onderneming, de levensfase van de onderneming en de tijd die de EP aan zijn onderneming besteedt zien we vaak grote verschillen.

Wat EPs bindt en verbindt is de wetenschap dat ze als ondernemer een grote bijdrage leveren aan de beeldvorming en het tot stand komen van de Nederlandse cultuur.

Onze doelgroep zijn de onafhankelijke EP’s in brede zin die op professioneel nivo ondernemen. Vaak georganiseerd als zzp’er zijn het (semi)professionals die als ondernemers hun vakmanschap en vakkennis aanbieden op de markt. Net als iedere andere ondernemer verrichtten zij hun werkzaamheden voor eigen rekening en risico. Deze beroepsgroep wordt in dit plan verder aangeduid als de Eventprofessional (EP).

De EP is niet meer weg te denken uit onze economie. EP’s creëren hun eigen werk en zij geven de economie de broodnodige variatie, veerkracht en flexibiliteit. Hun belangrijkste meerwaarde blijft vaak onderbelicht. EP’s brengen ontspanning, verstrooiing en humor. Zij weten hun publiek en bezoekers te inspireren, te verbazen, te ontroeren, te prikkelen en gaan voor het applaus als blijk van waardering en erkenning. Daarnaast ontwikkelen zij kennis, ervaring en expertise en benutten deze om andere beroepsgroepen en organisaties te inspireren, te motiveren en verder te brengen in hun creatieve ontwikkeling. Ook in economische moeilijke tijden overleven EP’s door innovatief en creatief te zijn, door nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan en door hun dienstverlening en programma-aanbod aan te passen. Organisaties en bedrijven zien de inzet van EP’s steeds meer als belangrijke toegevoegde waarde voor hun Research & Development-activiteiten en op het gebied van marketing & promotie. Ook in het kader van teambuilding, deskundigheidbevordering, training & motivatie wordt er steeds meer een beroep gedaan op de veelzijdige inbreng van bv. artiesten, maar wordt er ook dankbaar uitgeweken naar de sfeervolle en inspirerende locaties van de Nederlandse horeca.

oktoberfest-1567043_1920

Beter beleid voor EPs

glass-blowing-429114_1920

Een EP die als directeur-grootaandeelhouder onderneemt heeft weer andere rechten en plichten als de inkomstenbelasting-ondernemer. Dit is niet altijd logisch.

DFP maakt zich sterk voor heldere regelingen die recht doen aan het maatschappelijke belang van zelfstandig ondernemerschap.

* Wegnemen van belemmeringen
Het zo veel mogelijk wegnemen van belemmeringen is de meest effectieve stimulans voor ondernemers. In sommige sectoren wordt het EPs moeilijk gemaakt om te ondernemen. Zo kunnen EPs die creatieve (en coronaproof) ideeën hebben over b.v. restaurants, pop-up-eetgelegenheden, mobiele horecapunten etc. niet direct in aanmerking komen voor vergunningen voor lokale evenementen, festivals en kleinschalige buurtinitiatieven. De toenemende regelgeving en verschillende interpretaties over de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) bij de verschillende gemeenten draagt absoluut niet bij tot mogelijkheden voor vrije en onafhankelijke ondernemerschap. DFP vindt dat zelfstandigen zo veel mogelijk direct toegang moeten krijgen tot opdrachten die voortkomen uit de sterk wisselende vraag en aanbod in deze zeer wisselende en trendy gevoelige markt.

Belangenbehartiging is de kernactiviteit van DFP. De Feestpartij is in zijn huidige vorm in jan.2021 ontstaan vanuit de behoefte vanuit de noodlijdende ondernemers uit de creatieve sector, die graag gehoord willen worden bij de overheid met hun reactie en (tegen)voorstellen over de huidige maatregelen in het kader van de covid-besmettingen.

DFP is er zich terdege van bewust dat als je invloed of veranderingen tot stand wilt laten komen, dat je dat als beginnend initiatief niet zomaar alleen voor elkaar krijgt. Daarom wordt er ook zeker uitgekeken naar samenwerking met andere ondersteunende organisaties of partijen met als doel de thema’s van de feestpartij verder uit te werken en te realiseren. Bij haar lobbyactiviteiten toetst DFP altijd haar standpunten aan de volgende doelstellingen:

* Betere wet- en regelgeving voor EPs.
DFP zet zich in voor betere wet- en regelgeving voor EPs. Dit begint met het toevoegen van een eigen unieke ondernemerspijler aan het huidige systeem van werkgevers-werknemers. Freelancers, zzp’ers en zelfstandige ondernemers zijn geen wettelijke (en fiscale) begrippen. Deze begrippen worden vaak inwisselbaar gebruikt terwijl men op één verschijnsel duidt: het zelfstandige ondernemerschap. Er moet een duidelijke, positieve keuze gemaakt worden voor ondernemerschap daar waar het gaat om EPs: EPs zijn ondernemers en geen werknemers noch werkgevers. Dit betekent ook dat EPs qua rechtspositie niet met werknemers of werkgevers moeten worden vergeleken. Regelingen die gelden voor ondernemers met personeel moeten ook gelden voor ondernemers zonder personeel. De overheid denkt nog altijd in traditionele verhoudingen tussen werkgevers en werknemers. De positie van zzp’ers wordt dan over het hoofd gezien. De meeste EPs zijn ondernemers die onder de Inkomstenbelasting vallen en een minderheid is ondernemer voor de vennootschapsbelasting.

people-2608316_1920